W ramach wspomagania rozwoju dziecka podejmowane są specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania o charakterze psychologiczno – pedagogicznym oraz profilaktycznym. W ramach tych działań w szkole realizowane są: 

 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
 • Zajęcia korekcyjno-usprawniające  
 • Zajęcia rewalidacyjne  
 • Zajęcia logopedyczne  
 • Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

Wyrównywaniu szans służy przede wszystkim terapia pedagogiczna. Terminem tym określane są specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania o charakterze psychologiczno – pedagogicznym oraz profilaktycznym. Terapia bywa też nazywana reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi. 

Korekcja jest poprawą działania zaburzonych obszarów przez ich ćwiczenie. Kompensacja - to złożony proces uzupełniania, wyrównywania braków oraz zastępowania deficytów rozwojowych i przystosowania się na innej możliwej drodze. 

Logopeda szkolny zajmuje się:  

 • diagnozowaniem logopedycznym, w tym prowadzeniem badań przesiewowych wszystkich dzieci rozpoczynających naukę szkolną,w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu kompetencji językowych;  
 • prowadzeniem zajęć logopedycznych dla uczniów oraz udzielaniem porad i konsultacji dla rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowaniu jej zaburzeń;  
 • podejmowaniem działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, we współpracy z rodzicami uczniów 
 • współpracą z nauczycielami, specjalistami i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;  
 • rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów;  
 • indywidualnych programów logopedycznych dostosowanych do poziomu i możliwości intelektualnych każdego dziecka. 

Fizjoterapeutki prowadzące zajęcia korekcyjno-usprawniające zajmują się: 

 • wspomaganiem uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z chorobami o podłożu neurologicznym i genetycznym, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z innymi chorobami uniemożliwiającymi udział w zajęciach wychowania fizycznego; 
 • współpracą z innymi nauczycielami, wychowawcami, z pedagogiem, psychologiem i logopedą szkolnym;  
 • rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów;  
 • współtworzeniem indywidualnych programów edukacyjno- -terapeutycznych dla poszczególnych uczniów.