Kompetencje

 

 1. Może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 2. Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem.
 3. Może wnioskować, wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole.
 4. Uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki szkoły.
 5. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły.
 6. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 7. Opiniuje przedstawiony przez dyrektora wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
 8. Opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 9. Opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego.
 10. Może określić w porozumieniu z dyrektorem szkoły sytuacje wymagające od ucznia noszenia odpowiedniego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno- wychowawczych w określonym dniu lub dniach.
 11. Może wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela z wyjątkiem nauczyciela stażysty.
 12. Deleguje jednego przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego bądź rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela.
 13. Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
 14. Opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego.

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin zatwierdzony przez zebranie ogólne.

[wyciąg ze Statutu SP 12; r. VII § 32c, s. 48]

 

Skład Prezydium

 • Krystyna Dzieńkowska - Przewodnicząca
 • Krzysztof Ziopaja – zastępca Przewodniczącego
 • Joanna Dąbrowska - Skarbnik
 • Marta Gawałkiewicz
 • Aleksandra Mikuła
 • Ewa Skowrońska
 • Katarzyna Krupa
 • Agnieszka Bartkowiak

Komisja Rewizyjna

 • Aleksandra Kubaszewska
 • Lena Burdzińska
 • Lidia Kaczmarek