Higienistka

Elżbieta Woźniak

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Godziny pracy

8.30-15.30

8.30-15.30

10.30-16.00

10.30-16.00

8.30-15.30

 

Informacja dla rodziców o zakresie opieki zdrowotnej 

Na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019. poz.1078):

 • zgodnie z zapisami ustawy opieka w szkole obejmuje opiekę profilaktyczną, fluoryzację oraz promocję zdrowia,
 • opiekę zdrowotną w szkole sprawuje higienistka szkolna,
 • świadczenia zdrowotne są udzielane w sytuacji braku sprzeciwu rodziców,
 • rodzic ma prawo do wyrażenia sprzeciwu w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

 

Zadania realizowane przez szkolną służbę zdrowia: 

 • Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych.
 • Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami oraz działania w zakresie promocji zdrowia w odniesieniu do pracowników szkoły.
 • Zaopatrywanie grup przebywających na wycieczkach w apteczkę pierwszej pomocy.
 • Uczenie dzieci nawyków higienicznych.
 • Przeprowadzanie grupowej fluoryzacji u dzieci.
 • Uczenie techniki szczotkowania zębów i przestrzegania zasad higieny jamy ustnej.
 • Pogadanki, filmy, rozmowy na temat zdrowego stylu życia.
 • Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć itp..
 • Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
 • Edukowanie dzieci przystępujących do egzaminu na kartę rowerową z zasad udzielania pierwszej pomocy.
 • Doradztwo w szkole zgodnie z posiadanymi kompetencjami, monitorowanie rozwoju fizycznego z określeniem współczynnikmasy ciała; układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupai nadmiernej kifozy piersiowej, zniekształceń statycznych kończyn dolnych; zeza; także ostrości wzroku; widzenie barw; słuchu; ciśnienia tętniczego krwi.