"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"
Jan Paweł II 

 

Szkolne Koło wolontariat logoWolontariatu jest inicjatywą, jaka zrodziła się w Szkole Podstawowej nr 12 we wrześniu 2016 r. Łączy działania wielu osób i ma na celu promowanie postaw prospołecznych wśród uczniów.

Skupia uczniów i nauczycieli, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne, reagować w miarę możliwości na potrzeby innych.

Od grudnia 2018 r. posiadamy swoje oryginalne logo.

Praca uczniów w Szkolnym Klubie Wolontariusza stwarza młodemu człowiekowi szansę na rozwój osobowości, wrażliwości i empatii. Uczy radości z pomagania innym. Sprzyja tworzeniu trwałych przyjaźni. Uczy również tego, jak twórczo można spędzać wolny czas.

Cechy naszych wolontariuszy: 
· empatia,  otwartość, odwaga
· odpowiedzialność, wrażliwość
· kultura osobista
· optymizm i chęć do działania
· motywacja do niesienia pomocy potrzebującym

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r.


 Z kart historii

Szkoła Podstawowa nr 12 w Gnieźnie od początku swego istnienia stawiała w pracy wychowawczej nacisk na uczenie dzieci wrażliwości na los i problemy drugiego człowieka. Takie założenia, wpisujące się głęboko w nurt szeroko rozumianego humanitaryzmu, w naturalny sposób doprowadziły do ukonstytuowania się Szkolnego Koła PCK. Pod kierunkiem kilku nauczycieli- społeczników organizacja ta skupiała uczniów, mających w sobie pasję pomagania innym.

pckDziałalność PCK na gruncie szkolnym wpisywała się w idee Polskiego Czerwonego Krzyża - najstarszej i największej organizacji humanitarnej w Polsce. Opierała się na zasadzie dobrowolności i aktywności oraz spontanicznych działaniach na rzecz danej społeczności lokalnej.

Dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej przygotowywano wyprawki szkolne czy paczki świąteczne. Organizowano zbiórki odzieży dla potrzebujących czy też zabawek dla dzieci z Domu Dziecka.

Nie wolno zapomnieć o fakcie włączenia się w ogólnopolskie inicjatywy, np. wsparcie akcji Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” na rzecz dzieci z krajów misyjnych.

Prezentowane zdjęcia to już kawałeczek historii. Pokazują  one jednak serce i zaangażowanie młodych wolontariuszy. Najpiękniejszym dla nich podziękowaniem  był zawsze uśmiech dziecka potrzebującego…  Było warto!

Z czasem w sposób naturalny doszło do metamorfozy Szkolnego Koła PCK w Szkolne Koło Wolontariatu, o czym można przeczytać powyżej.

Opracowanie: Ewa Kubiak i Jadwiga Marczuk

Czytaj więcej: