Szkolne Koło Wolontariatu

szk kolo wolontariatu

motto klubu wolontariusza

superman malySzkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą, powstałą w szkole Podstawowej nr 12 we wrześniu 2016 r. Łączy działania wielu osób i ma na celu promowanie postaw prospołecznych wśród uczniów.

Skupia uczniów i nauczycieli, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne, reagować w miarę możliwości na potrzeby innych.

Praca uczniów w Szkolnym Klubie Wolontariusza stwarza młodemu człowiekowi szansę na rozwój osobowości, wrażliwości i empatii. Uczy radości z pomagania innym. Sprzyja tworzeniu trwałych przyjaźni. Uczy również tego, jak twórczo można spędzać wolny czas.

Cechy naszych wolontariuszy: 
· empatia,  otwartość, odwaga
· odpowiedzialność, wrażliwość
· kultura osobista
· optymizm i chęć do działania
· motywacja do niesienia pomocy potrzebującym

Opiekunowie klubu:

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzone akcje i działalność upowszechniającą idee wolontariatu w naszej szkole są panie: Jadwiga Marczuk, Sylwia Łagoda, Iwona Gąsiorek, Anna Mężyńska, Iwona Strzyżewska.

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r.


SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU W AKCJI

 

 

punktor grup POMAGAMY DZIECIOM Z DOMU DZIECKA - słodkie upominki od naszej szkoły.

                             

punktor grupBIERZEMY UDZIAŁ W IMPREZACH CHARYTATYWNYCH  - udział w festynie rodzinnym „MOTOSERCE 2017 Serce – Sercuna placu św. Wojciecha - malowanie twarzy, zbieranie  pieniędzy  na leczenie trójki dzieci  - podopiecznych Stowarzyszenia „Żyrafa”.                   

punktor grupWSPIERAMY SZPITALE MISYJNE W AFRYCE  - włączamy  się w akcje fundacji „Redemptoris Missio”:

  • „Opatrunek na ratunek” - zbiórka materiałów opatrunkowych, rękawiczek, strzykawek, igieł dla szpitali misyjnych w Afryce.

  • „Kup Pan Szczotkę” - zbiórka szczoteczek i past do zębów, które trafiły do dzieci z krajów afrykańskich

punktor grupPRZYGOTOWUJEMY PACZKI ŚWIĄTECZNE DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

 

punktor grup  POMAGAMY BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM  - zbiórka karmy
* do Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie,* do Stowarzyszenia Kocie Gniezno,* do hoteliku dla zwierząt „Pępuszkowo” w Podarzewie k. Pobiedzisk. 


 

punktor grupKOLĘDUJEMY Z PRZEDSZKOLAKAMI -  „Hej Kolęda, Kolęda” - wyjście kolędników- wolontariuszy do Przedszkola nr 1

punktor grupORGANIZUJEMY PIKNIKI INTEGRACYJNE - Stajemy się animatorami pewnych działań mających na celu integrowanie dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi. Przykładem może być piknik w „Naszej Zagrodzie- Alpaki i Przyjaciele”.  Wspólna zabawa, wspólne biesiadowanie, asysta podczas zajęć z animaloterapii to dla naszych wolontariuszy świetna lekcja poznawania drugiego człowieka.

 

Materiał przygotowała:  Jadwiga Marczuk

 


 


AKCJE PILOTOWANE PRZEZ SZKOLNEGO PSYCHOLOGA

punktor grup DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI - obchody pilotowane od 2014 roku przez  szkolnego psychologa, panią Sylwię Łagodę, która stara się integrować środowisko, a wychodząc z grupą uczniów w teren, udowadnia , że wysyłane sygnały dobra znajdują pozytywny oddźwięk.

Rok 2016

Rok 2017

punktor grup PRZEDSTAWIENIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW - ta inicjatywa realizuje hasło „dzieci dzieciom” i ilustruje fakt, że radość może rodzić się spontanicznie a wspólna zabawa wyzwala wiele pozytywnych emocji.

punktor grupŻYCZENIA WIELKANOCNE DLA  SAMOTNYCH I CHORYCH mieszkańców naszego osiedla.

punktor grupŻYCZENIA DLA CHORYCH DZIECI I INNE AKTY WOLONTARIACKIEJ DOBROCI

punktor grupPOMOC DLA CZWORONOGÓW

punktor grupMIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIATU - to czas podsumowań, docenienia młodzieńczego zapału, pretekst do planowania kolejnych działań charytatywnych i jak zwykłe dzielenie się radością wynikającą z faktu czynienia dobra.

 

Materiał przesłała:  Sylwia Łagoda


 z kart historii

Szkoła Podstawowa nr 12 w Gnieźnie od początku swego istnienia stawiała w pracy wychowawczej nacisk na uczenie dzieci wrażliwości na los i problemy drugiego człowieka. Takie założenia, wpisujące się głęboko w nurt szeroko rozumianego humanitaryzmu, w naturalny sposób doprowadziły do ukonstytuowania się Szkolnego Koła PCK. Pod kierunkiem kilku nauczycieli- społeczników organizacja ta skupiała uczniów, mających w sobie pasję pomagania innym.

pckDziałalność PCK na gruncie szkolnym wpisywała się w idee Polskiego Czerwonego Krzyża - najstarszej i największej organizacji humanitarnej w Polsce. Opierała się na zasadzie dobrowolności i aktywności oraz spontanicznych działaniach na rzecz danej społeczności lokalnej.

Dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej przygotowywano wyprawki szkolne czy paczki świąteczne. Organizowano zbiórki odzieży dla potrzebujących czy też zabawek dla dzieci z Domu Dziecka.

Nie wolno zapomnieć o fakcie włączenia się w ogólnopolskie inicjatywy, np. wsparcie akcji Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” na rzecz dzieci z krajów misyjnych.

Prezentowane zdjęcia to już kawałeczek historii. Pokazują  one jednak serce i zaangażowanie młodych wolontariuszy. Najpiękniejszym dla nich podziękowaniem  był zawsze uśmiech dziecka potrzebującego…  Było warto!

Z czasem w sposób naturalny doszło do metamorfozy Szkolnego Koła PCK w Szkolne Koło Wolontariatu, o czym można przeczytać powyżej.

Opracowanie: Ewa Kubiak i Jadwiga Marczuk