Rada Rodziców

pasek kompetencje rady r

 1. Może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 2. Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem.
 3. Może wnioskować, wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole.
 4. Uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki szkoły.
 5. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły.
 6. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 7. Opiniuje przedstawiony przez dyrektora wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
 8. Opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 9. Opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego.
 10. Może określić w porozumieniu z dyrektorem szkoły sytuacje wymagające od ucznia noszenia odpowiedniego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno- wychowawczych w określonym dniu lub dniach.
 11. Może wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
 12. Deleguje jednego przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego bądź rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela.
 13. Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin zatwierdzony przez zebranie ogólne.

[wyciąg ze Statutu SP 12; r. VII § 32, s. 50-51]

sklad r r

1. Staszewski Olgierd - przewodniczący  6. Kubaszewska Aleksandra
2. Ciszewska Natalia 7. Moszczyńska Karolina
3. Dąbrowska Joanna  8. Szot Magdalena
4. Dzieńkowska Krystyna 9. Tomczak Karolina
5. Kaczmarek Monika 10. Witucka Kamila