kafelek klasy integrac

W Szkole Podstawowej nr 12 od września 1995 roku na każdym poziomie nauczania funkcjonują oddziały integracyjne.

Mogą uczyć się w nich dzieci z następującymi dysfunkcjami: 

dlon punktorniedowidzące                                                                dlon punktor z niepełnosprawnością ruchową

dlon punktorniedosłyszące                                                              dlon punktorz zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

dlon punktorz porażeniem mózgowym

integra klasaLiczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwalifikacja dzieci niepełnosprawnych odbywa się w oparciu o specjalistyczną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o poziomie rozwoju i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i bezpłatne. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do szkoły masowej podejmuje komisja szkolna w oparciu o Statut SP12, który określa warunki przyjmowania takich dzieci. 

 

wielopoziom integraPedagodzy oddziałów integracyjnych czynią starania, by:
- kształcić wielopoziomowo w ramach wspólnego programu nauczania;
- dostosowywać ten program do indywidualnych potrzeb dzieci (w zakresie treści jak i tempa pracy);
- dobrze planować pracę wychowawczą;
- oceniać ucznia z orzeczeniem z uwzględnieniem przede wszystkim jego postępów, wkładanego wysiłku oraz stopnia wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

W każdej klasie integracyjnej zatrudnionych jest dwóch nauczycieliwozek w drzwiach integra

(specjalista danego przedmiotu i nauczyciel wspomagający).

Jeden prowadzi zajęcia z całą klasą, drugi w tym czasie wspomaga

dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, dostosowując

zakres materiału i stopień trudności oraz zadania do ich

możliwości i potrzeb.

Nauczyciele mogą zamieniać się rolami, a ich działania się uzupełniają.

W klasach IV- VI nauczyciel wspomagający współpracuje z wieloma dydaktykami.

 

 

KORZYŚCI, JAKIE DAJE NAUKA W KLASIE INTEGRACYJNEJ

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE

UCZNIOWIE SPRAWNI

Zyskują możliwość nauki w zwykłej szkole, gdzie mają kontakt z rówieśnikami, nie są izolowane społecznie.

Zyskują możliwość nauki i zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami.

Uczą się akceptować swoją inność, radzić z trudami życia codziennego

Uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym.

Zdobywają samodzielność a także umiejętność funkcjonowania w grupie.

Szybko zaczynają dostrzegać zalety i walory dzieci sprawnych inaczej.

Mają do pomocy nauczyciela wspomagającego, który wspiera ich w czasie lekcji, zna ich problemy zdrowotne i ograniczenia.

Rodzice zarówno jednych jak i drugich uczniów zyskują szansę lepszego poznania problemów, radości i smutków drugiego człowieka, wzajemnie uczą się, czym jest odmienność.

Mogą uczestniczyć w zajęciach wspierających ich rozwój oraz rozwijających zainteresowania.

Wspólne przebywanie skłania do większej otwartości i wyrozumiałości.

Odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości, a szkoła ich w tym wspiera.

Kontakt z dziećmi niepełnosprawnymi kształtuje właściwą postawę, uczy szacunku do życia i poszanowania zdrowia.

Tekst: Iwona Grajek, Ewelina Urbaniak

Kompozycja graficzna strony: Ewa Kubiak