Oddziały integracyjne 2

Pierwszy oddział integracyjny został utworzony w 1995 roku. Działamy z przekonaniem, że integracja sprzyja wykształcaniu w młodych ludziach postawy tolerancji, akceptacji, a wszelkie bariery w oparciu o wzajemną pomoc i współpracę można wspólnie pokonać.

W klasach integracyjnych podczas procesu dydaktycznego poza nauczycielem specjalistą danego przedmiotu jest obecny również nauczyciel wspomagający, który podczas zajęć wspomaga dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, dostosowując zakres materiału i stopień trudności oraz zadań do ich możliwości i potrzeb.

Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwalifikacja dzieci z niepełnosprawnością odbywa się w oparciu o specjalistyczną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o poziomie rozwoju i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka z niepełnosprawnością do szkoły masowej podejmuje komisja szkolna, w naszym przypadku w oparciu o Statut SP12, który określa warunki przyjmowania dzieci do szkoły.

Aby umożliwić szeroką integrację i ułatwić uczniom z niepełnosprawnością ruchową przemieszczanie się po budynku szkolnym zostało wprowadzonych wiele udogodnień pomagających pokonywać im utrudnienia architektoniczne.

Uczniowie mają również możliwość skorzystania z zajęć korekcyjno-uprawniających, podczas których wykwalifikowani rehabilitanci dbają o rozwój ich umiejętności motorycznych i ruchowych.

AKTYWNOŚĆ KLAS INTEGRACYJNYCH:

  • wycieczki

  • wydarzenia klasowe

  • wydarzenia z życia szkoły

Czytaj więcej: