Integracja

W naszej szkole od września 1995 roku na każdym poziomie nauczania funkcjonują jeden lub dwa oddziały  integracyjne. W każdej klasie zatrudnionych jest dwóch nauczycieli (nauczyciel przedmiotowy i wspomagający). Jeden prowadzi zajęcia z całą klasą, drugi w tym czasie wspomaga dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, dostosowując zakres materiału i stopień trudności oraz zadania do ich możliwości i potrzeb. Nauczyciele mogą zamieniać się rolami, a ich działania uzupełniają się. Bardzo ważna jest prawidłowo zorganizowana współpraca między nimi, ponieważ jej jakość decyduje o atmosferze panującej w klasie oraz o uzyskiwanych efektach, zarówno w odniesieniu do uczniów pełnosprawnych, jak i tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W nauczaniu wczesnoszkolnym kooperacja dotyczy przede wszystkim dwóch nauczycieli. Trochę inaczej sytuacja  przedstawia się w klasach IV- VI, gdzie nauczyciel wspomagający współpracuje z wieloma dydaktykami.

Pedagodzy oddziałów integracyjnych starają się, aby kształcenie było wielopoziomowe w ramach wspólnego programu nauczania. Dostosowują ten program do indywidualnych potrzeb dzieci, zarówno w zakresie treści jak i tempa pracy. Planują także pracę wychowawczą. W klasie integracyjnej realizowany jest takim sam program nauczania szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej klasie. Realizuje się tu podstawę programową kształcenia ogólnego. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym. W przypadku dzieci o specyficznych problemach edukacyjnych treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości. W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych, współtworząc tę samą jednostkę lekcyjną. Oceniając ucznia z orzeczeniem nauczyciele uwzględniają przede wszystkim postępy uczniów, biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

W klasach integracyjnych mogą uczyć się dzieci z następującymi dysfunkcjami:

- niedowidzące

- niedosłyszące

- z porażeniem mózgowym

- z niepełnosprawnością ruchową

- z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera